Carieră

ANUNȚ – concurs de recrutare în vederea ocuparii următoarelor funcții publice de execuție de politist local vacante în cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

               În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată și modificată, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii următoarelor funcții publice de execuție de polițist local vacante în cadrul Serviciului Poliția Locală Călare:

 • polițist local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post
 • polițist local, clasa III, grad profesional debutant– 2 posturi
 • polițist local, clasa III, grad profesional superior – 1 post

                 Condiţii de desfăşurare a concursului:

    –  selectarea dosarelor de înscriere 

    –  proba sportivă și de verificare a aptitudinilor practice – 18.05.2018, ora 10.00 – Stadionul „Emil Alexandrescu” Iasi

    –  proba scrisă – 22.05.2018, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;

    –  proba de interviu –25.05.2018, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30.

                Condiţii de participare

I. Pentru funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional debutant

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalență;
 • fără vechime în specialitatea studiilor;
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

II. Pentru funcțiile publice vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant și de polițist local, clasa III, grad profesional superior

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani pentru gradul profesional superior; fără vechime pentru gradul profesional debutant;                            
 • permis de conducere categoria B;
 • aviz psihologic port-armament;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere, conținând documentele prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 actualizată, se vor putea depune la sediul Poliției Locale Iași, din str. Bucium nr. 30, până la data de 07.05.2018, ora 16.00 (inclusiv).  

            Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 115), consilier Roibu Mihai.

 

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de recrutare a funcțiilor publice de execuție de polițist local vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Călare

    1) formularul de înscriere; (click aici pentru a descărca formularul de înscriere)

    2) curriculum vitae, modelul comun european;

    3) copia actului de identitate;

    4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    5) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (click aici pentru a descărca modelul orientativ al adeverinţei eliberate de către angajator care să atestea vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice)

    6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic pentru proba suplimentara);

    8) cazierul judiciar;

    9) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.   
– aviz psihologic port-armament;
-copie după permis

         Notă:  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

                    Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

                    DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
                                                                      Grumeza Georgel

Afișat pe https://politialocala-iasi.ro astăzi 18.04.2018, ora  10,00.

 

Politia Locala Iasi
Serviciul Politia Locala Iasi
Nr. 3842/05.04.2018

 

BIBLIOGRAFIA

 Pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de polițist vacante – Serviciul Poliția Locală Călare

 • Legea nr.155/2010 privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
 • Constituția României;
 • Legea 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, completată;
 • Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • G. nr. 2/2001(modificată) privind Regimul juridic al contraventiilor;
 • Legea 61/1991(r) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și ale Legii nr. 155/2010;
 • Legea nr. 295/2004 privind Regimul amelor și munițiilor- Uzul de armă;
 • Regulamentul de organizare și funcționatre a Poliției Locale Iași – atribuțiile Serviciului Poliția Locală Călare.

Informatii de interes

TABEL REZULTATE PROBA DE SECECȚIE DOSARE pentru concursul de recrutare privind ocuparea funcției publice de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

Umane Resurse

Comunicat

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA
Sari la conținut