Comunicate de presă

Comunicat

Poliţia Locală Iaşi organizează, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 5 posturi contractuale de paznic vacante in cadrul Biroului Pază, Control Acces, Transport Valori – Compartiment Pază Obiective.
Condiţii de participare:

– studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
– detinerea atestatului de paza, conform Legii nr. 333/2003.
– permis conducator auto categoria B ;
– aviz psihologic port-armament
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor
– proba sportiva 21.12.2016, ora 09.00;
– proba scrisă : 23.12.2016, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul: data si ora vor fi stabilite dupa proba scrisa.
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– adeverintă medicală care sa ateste ca este apt pentru a sustine proba sportiva;
– curriculum vitae.
– aviz psihologic port-armament
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 25.11.2016 -12.12.2016(inclusiv)pana la orele:16.00.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115).

BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de paznic

– Legea nr.155/2010 – privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iaşi.
– Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi insituţiile publice;
– Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, Cap. Raspunderea disciplinară
– Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
– Legea nr.295/2005 – privind regimul armelor şi al muniţiilor

Informatii de interes

Liniştea publică în atenţia poliţiştilor locali

PC DATA PC DATA

Suspecți de furturi de biciclete reținuți de către polițiștii locali

PC DATA PC DATA

Conducător auto depistat fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice

PC DATA PC DATA
Sari la conținut