Comunicate de presă

Comunicat

Poliţia Locală Iaşi organizează, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de sofer, in cadrul Biroului Achizitii – Administrativ – Compartiment Administrativ.
Condiţii de participare:

– studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
– permis conducator auto categoria BE ;
– vechimea in specialitatea studiilor – 3 ani
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor
– proba scrisă : 21.12.2016, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul: data si ora vor fi stabilite dupa proba scrisa.
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto ;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-cazierul rutier;
– curriculum vitae.
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 25.11.2016 -12.12.2016(inclusiv), orele:16.00.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115 ).

BIBLIOGRAFIE
privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a unui post de sofer – Birou Achizitii – Administrativ- Compartiment Administrativ

– Legea nr. 155/2010 ® – Legea Politiei Locale Iasi;
– H.G nr. 1332/2010 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi;
– Codul rutier actualizat:
– Legea nr. 53/2003 ® – privind Codul Muncii – Raspunderea disciplinara – titlul XI – cap.II
– Legea nr. 477/2004 actualizata – privind codul de conduita a personalului contractual din autaritatile si institutiile publice;
– OUG nr. 195/2002® – privind circulatia pe drumurile publice.

Informatii de interes

Sancţiuni pentru liperea afişelor publicitare în afara locurilor special amenajate

pol41ti*&

Depistat în trafic sub influența băuturilor alcoolice

PC DATA PC DATA

BULETIN INFORMATIV DIN 26.02.2020

PC DATA PC DATA
Sari la conținut