Comunicate de presă

Comunicat

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante în cadrul Biroului Interventii – Compartiment Politia Locala Calare:
– politist local, clasa III, grad profesional principal – 2 posturi
– politist local clasa III, grad profesional superior – 4 posturi.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba sportiva – 10.01.2017
– proba scrisă – 12.01.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 16.01.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani – pentru gradul profesional principal; 9 ani – pentru gradul profesional superior;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 permis conducere categoria B;
 apt psihologic port-armament .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 27.12.2016, orele 16.00.

Bibliografia este afişată la sediule Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 115).

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de recrutare a functiilor publice vacante de politist local din cadrul Compartimentului Politia Locala Călare

– formularul de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
– cazierul judiciar
– copie dupa permisul auto
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
– adeverintă medicală care sa ateste ca este apt pentru a sustine proba sportiva
– aviz psihologic port-armament
– curriculum vitae.

Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIA
Birou Interventii – Compartiment Politia Locala Calare

1 Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici , completata

2 Legea nr. 7/2004(r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. completata
.
3. Legea nr. 155/2010 (r) – Legea Poliţiei Locale.

4. H.G. nr. 1332/2010 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale.

5. Legea nr. 61/1991(r) privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

6. O.G. nr. 2/2001 (modificată) privind Regimul juridic al contravenţiilor.

7. Legea nr. 295/2004 – privind Regimul armelor de foc şi al muniţiilor – Uzul de armă .

8. OUG nr.195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice

9. Codul Penal – Legea penala si limitele ei de aplicare(art.1,2,3,8 si 10)

Infractiunea (art.15 – 52)

Informatii de interes

Campanie de punere în legalitate a persoanelor care deţin acte de identitate expirate

PC DATA PC DATA

Depistați în timp ce sustrăgeau nisip de pe domeniul public

PC DATA PC DATA

Depistat în timp ce conducea sub influenţa băuturilor alcoolice

PC DATA PC DATA
Sari la conținut