Carieră

Comunicat

Poliţia Locală Iaşi organizează, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi contractuale de paznic vacante in cadrul Biroului Pază, Control Acces, Transport Valori – Compartiment Pază Obiective.
Condiţii de participare:

– studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat ;
– detinerea atestatului de paza, conform Legii nr. 333/2003.
– permis conducator auto categoria B ;
– aviz psihologic port-armament
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor
– proba sportiva 23.02.2017, ora 10.00;
– proba scrisă : 28.02.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul: data si ora vor fi stabilite dupa proba scrisa.
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– adeverintă medicală care sa ateste ca este apt pentru a sustine proba sportiva;
– curriculum vitae.
– aviz psihologic port-armament
– atestat de paza .
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 01.02.2017 -14 .02.2017 (inclusiv), orele:16.00.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115).

BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul de ocuparea posturilor vacante de paznic – Compartiment Paza Obiective

– Legea nr.155/2010 – privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iaşi.
– Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi insituţiile publice;
– Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, Titlul XI – Cap.II Raspunderea disciplinară
– Legea nr.333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
– Legea nr.295/2005 – privind regimul armelor şi al muniţiilor

Informatii de interes

Comunicat

PC DATA PC DATA

CONCURS PROMOVARE GRAD PROFESIONAL: Anunț probă interviu

Umane Resurse

Rezultate finale, concurs recrutare – șef serviciu, Serviciul Financiar-Contabilitate

PC DATA PC DATA
Sari la conținut