Carieră

Comunicat

Poliţia Locală Iaşi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de consilier I A, personal contractual, in cadrul – Compartimentului Administrativ.
Condiţii de participare:

– studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta;
– vechimea in munca– minim 5 ani;
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011;
– permis conducator auto categoria B ;
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor;
– proba scrisă : 30.03.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul: 05.04.2017, ora 9.00;
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate;
– copie dupa diploma de licenta;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto ;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae;
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 08.03.2017-21.03.2017(inclusiv), pana la orele: 16.00.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115 ).
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului de personal contractual vacant de
consilier, S, grad IA – Birou Achizitii – Administrativ
.
1. Legea nr. 155/2010 (r) – Legea Poliţiei Locale;

2. H.G. nr. 1332/2010 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r);

5. Codul Penal (Titlul V) – Infractiuni de coruptie si de serviciu ;

6. Constituţia României
7. Ordinul nr. 599/1 septembrie 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurii Ministerului Internelor Reformei Administrative

Informatii de interes

Comunicat

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA

Rezultate finale – paznici

PC DATA PC DATA
Sari la conținut