Carieră

Comunicat

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare, în vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante în cadrul Biroului Interventii – Compartiment Politia Locala Calare:
– politist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post
– politist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post
– politist local clasa III, grad profesional superior – 3 posturi.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba sportiva – 11.04.2017
– proba scrisă – 18.04.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 20.04.2017, ora 12.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
* fara vechime – pentru gradul de debutant;
* 5 ani – pentru gradul profesional principal;
* 9 ani – pentru gradul profesional superior.
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 permis conducere categoria B;
 apt psihologic port-armament .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 29.03.2017, orele 16.00.
Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 115).

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de recrutare a functiilor publice vacante de politist local din cadrul Compartimentului Politia Locala Călare

– formularul de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
– cazierul judiciar
– copie dupa permisul auto
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
– adeverintă medicală care sa ateste ca este apt pentru a sustine proba sportiva
– aviz psihologic port-armament
– curriculum vitae.

Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

Informatii de interes

Comunicat

PC DATA PC DATA

Rezultate interviu funcții publice

PC DATA PC DATA

Rezultate selecție dosare concurs recrutare consilier juridic – Biroul Proceduri-Juridic, Compartiment Juridic

PC DATA PC DATA
Sari la conținut