Carieră

Comunicat

Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului contractual de consilier 1A, vacant în cadrul Compartimentului Administrativ.
Condiţii de participare:
– sa indeplineasca prevederile prevazute de art. 3 din H.G.286/2011;
– studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echivalenta;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de executie gradul 1A ;
– permis conducator auto categoria B .
Desfăsurarea concursului:
– selectia dosarelor;
– proba scrisă : 10.05.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– interviul: 16.05.2017, ora 9.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30.
Dosarele de înscriere vor conţine, în mod obligatoriu:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae
– cazierul judiciar;
– copie dupa permisul auto.
Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul Politiei Locale Iasi, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 14.04.-02.05.2017(inclusiv), pana la orele: 16.00.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere. Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. Termenul în care se pot depune contestații este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei de interviu. Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor eventualelor contestații formulate pentru proba de interviu.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului, se pot obtine si la telefon 0232/231617(interior 115 ).

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare în vederea ocupării postului de personal contractual vacant de
consilier, S, grad IA – Birou Achizitii – Administrativ

1. Legea nr. 155/2010 (r) – Legea Poliţiei Locale;

2. H.G. nr. 1332/2010 – privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r);

5. Codul Penal (Titlul V) – Infractiuni de coruptie si de serviciu ;

6. Constituţia României
7. Ordinul nr. 599/1 septembrie 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurii Ministerului Internelor Reformei Administrative

Informatii de interes

Rezultate interviu personal contractual

PC DATA PC DATA

Comunicat

PC DATA PC DATA

Rezultate interviu funcții publice

PC DATA PC DATA
Sari la conținut