Carieră Comunicate de presă

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar – Contabilitate:
Condiţii de desfăşurare a concursului:

– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 09.03.2016, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 11.03.2016, ora 14.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în ramura ştiinţe economice;
–   cursuri absolvite in domeniul contabilitate;
-     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – 9 ani
  –   să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 24.02.2016(inclusiv), orele 16.00.

Bibliografia este afişată la sediile Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617 int. 115.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de consilier, clasa I, grad profesional superior
din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si cormpletările ulterioa
5. O.M.F.P. nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1917/2005;
6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
10. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Informatii de interes

Minor fugit de la domiciliu identificat de către poliţiştii locali

PC DATA PC DATA

2.000 de țigarete ridicate în vederea confiscării

PC DATA PC DATA

Activitatea Serviciului Control Urbanism în luna februarie

PC DATA PC DATA
Sari la conținut