Carieră

Comunicat

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii ocuparii a 2 functii publice de executie vacante în cadrul Biroului Interventii – Compartiment Politia Locala Calare:
– politist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post
– politist local, clasa III, grad profesional superior– 1 post
Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba sportiva si de verificare a aptitudinilor practice – 17.08.2017, ora 09.00;
– proba scrisă – 21.08.2017, ora 10.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu –data si ora vor fi anuntate după finalizarea probei scrise
Condiţii de participare:
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: pentru gradul de asistent – 6 luni; 9 ani – pentru gradul profesional superior;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 permis conducere categoria B;
 apt psihologic port-armament .
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 01.08.2017, orele 16.00.
Bibliografia este afişată la sediul Politiei Locale Iasi si pe pagina de internet a institutiei.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon : 0232/231617 (int. 115).

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de recrutare a functiilor publice vacante de politist local din cadrul Compartimentului Politia Locala Călare din data de 17.08.2017- proba sportiva si de verificare a aptitudinilor

– formularul de înscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copie dupa diploma de bacalaureat
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
– cazierul judiciar
– copie dupa permisul auto
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
– adeverintă medicală care sa ateste ca este apt pentru a sustine proba sportiva
– aviz psihologic port-armament
– curriculum vitae.

Notă: Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea posturilor vacante de politist local – Birou Interventii – Compartiment Poliția Locală Călare

– Legea 188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, completată;
– Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
– Legea nr.155/2010 privind organizarea şi înfiinţarea Poliţiei Locale;
– H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Legea 61/1991(r) privind sancționarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice;
– O.G. nr. 2/2001(modificată) privind Regimul juridic al contraventiilor;
– Legea nr. 295/2004 privind Regimul amelor si munitiilor- Uzul de armă;
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
– Codul Penal – Legea penală si limitele ei de aplicare (art. 1,2,3,8 si 10), Infracțiunea (art.15-52);

Informatii de interes

Tabel nominal rezultate probă interviu

PC DATA PC DATA

ANUNȚ – Suspendare concurs recrutare – șef birou – Biroul Administrativ

PC DATA PC DATA

CONCURS DE RECRUTARE – post contractual de conducere – șef birou, în cadrul Biroului Administrativ – Rezultate selecție dosare

Umane Resurse
Sari la conținut