Legislaţie

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Poliţiei Locale Iaşi, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi, începând cu 01.01.2011

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2011.

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Poliţiei Comunitare Iaşi;

Având în vedere avizul nr. 870945/28.01.2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010, privind Legea Poliţiei Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/23.12.2010, privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 –  Se aprobă înfiinţarea Poliţiei Locale Iaşi, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Iaşi, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare Iaşi, începând cu data de 01.01.2011.

Art. 2 – Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi, începând cu data de 01.01.2011, conform Anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3– Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat, Poliţiei Locale Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 4 – (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Poliţia Locală Iaşi.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

   Constantin Neculau                                                                      SECRETAR              

                                                                                                        Denisa Liliana Ionaşcu                                                 

Nr. 56 din 25 februarie 2011

Informatii de interes

LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

pol41ti*&

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice

pol41ti*&

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

pol41ti*&
Sari la conținut