Informații de interes public

REGULAMENT privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Poliției Locale Iași

Baza legală:

Regulamentul (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR)
CUPRINS:
CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE 5
1. 1. Obiect şi obiective 5
1.2. Domeniu de aplicare 5
1.3. Termeni şi definiţii 5
1.4. Documente de referinţă 9
CAP.2 PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 9
2.1. Legalitate, echitate şi transparenţă 9
2.2. Limitări legate de scop 9
2.3. Minimizarea/Reducerea la minimum a datelor 10
2.4. Exactitatea informaţiilor 10
2.5. Limitarea stocării 10
2.6. Integritate și confidenţialitate. 10
2.7. Responsabilitate 10
CAP. 3 LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 11
CAP. 4 CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE ŞI CONDIŢIILE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL 12
CAP. 5 REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 14
5.1. Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal 14
5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală 16
5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni 16
5.4. Prelucrarea care nu necesită identificarea 16
5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video 16
5.6. Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă 17
5.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing) 18
CAP.6 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 18
6.1. Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate 18
6.2. Dreptul la informare 20
6.2.1. Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată 20
6.2.2. Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată 21
6.2.3. Informarea persoanelor vizate în contextul activităţilor specifice PLI 23
6.3. Dreptul de acces al persoanei vizate 24
6.4. Dreptul la rectificare 25
6.5. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 25
6.6. Dreptul la restricţionarea prelucrării 26
6.7. Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării 27
6.8. Dreptul la portabilitatea datelor 27
6.9. Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat 28
CAP. 7 RESTRICŢII 29
CAP. 8 OPERATORUL ŞI PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR 30
8.1. Responsabilitatea Operatorului 30
8.2. Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit 33
8.3. Persoana împuternicită de Operator 34
8.4. Desfășurarea activităților de prelucrarea sub autoritatea Operatorului 36
8.5. Evidentele activităţilor de prelucrare 36
8.6. Cooperarea cu Autoritatea de supraveghere 37
8.7. Masuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal 38
8.7.1. Aspecte generale privind securitatea prelucrării 38
8.7.2. Aspecte specifice privind securitatea prelucrării. 38
8.7.3. Cartografierea datelor cu caracter personal 39
8.7.4. Reguli gestionare baze de date din punct de vedere GDPR 40
8.8. Notificarea Autorităţii de Supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal 41
8.9. Informarea Persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal 42
CAP.9 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECŢIEI DATELOR ŞI CONSULTAREA PREALABILĂ 43
9.1. Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor 43
9.2. Consultarea prealabila a Autorităţii de Supraveghere 44
CAP.10 RESPONSABILUL DE PROTECŢIA DATELOR 45
10.1. Alocarea responsabilităţilor/sarcinilor aferente Responsabilului de protecţia datelor 45
10.2. Responsabilităţile PLI faţă de Responsabilul de protecţia datelor 46
CAP.11 TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CATRE ŢĂRI TERŢE SAU ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 47
CAP.12 CĂI DE ATAC, RĂSPUNDERI, MĂSURI ŞI SANCŢIUNI SPECIFICE 48
12.1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 48
12.2. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere 49
12.3. Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator 49
12.4. Dreptul la despăgubiri şi răspunderea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator 49
12.5. Condiţii generale pentru impunerea amenzilor administrative 50
CAP.13 RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL PLI 51
CAP.14 ANGAJAMENTUL DE CONFORMARE A ANGAJAŢILOR PLI FAŢĂ DE LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ŞI REGULAMENTUL PLI PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 55
CAP. 15 TRAINING 56
CAP.16 DISPOZIŢII FINALE 57
Anexa nr. 1 Nota de informare privind protecţia datelor personale pentru personalul din afara instituției (nr. 7182 din 19.06.2018 – postat pe INTRANET)
Anexa nr.2 Nota de informare privind protecţia datelor personale pentru angajaţii instituției (nr. 7183 din 19.06.2018 – postat pe INTRANET)
Anexa nr. 3 Informare privind prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemului de supraveghere video
Anexa nr.4 Angajament de conformare
Anexa nr. 5 Prevederi referitoare la protecţia datelor personale – Adeziune Contract
Anexa nr. 6 Prevederi referitoare la protecţia datelor personale – Contracte
Anexa nr. 7 Termeni şi Condiţii Site
Anexa nr. 8 Consimţământ Gdpr Newsletter (Anexa nr. 1 la Nota de Informare pentru personalul din afara instituíei nr. 7182/19.06.2018))
Anexa nr. 9 Consimţământ Gdpr Vizitatori şi Achiziţii (Anexa nr. 1 la Nota de Informare pentru personalul din afara instituíei nr. 7182/19.06.2018)
Anexa nr. 10 Cerere Acces
Anexa nr. 11 Cerere Rectificare
Anexa nr. 12 Cerere Ştergere
Anexa nr. 13 Formular Identificare date cu Caracter Personal / Cartografiere date cu caracter personal în cadrul PLI nr. 7438 din 22.06.2018 – postat pe INTRANET
Anexa nr. 14 Prevederi Gdpr – Condiţii Generale
Anexa nr. 15 Informare/Declaraţie Consimţământ Marketing Direct în Contextul Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( conform anexei nr. 2 de sus)
Anexa nr. 16 Persoana împuternicită de Operator – Contracte (Decizia directorului general nr. 770 din 22.06.2018)
CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE
1. 1. Obiect şi obiective
1.1.1. Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;
1.1.2. Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal;
1.1.3. Exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul regulament nu poate fi restrânsă decât în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege.
1.1.4. Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii Europene nu poate fi restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.2. Domeniu de aplicare
1.2.1. Prezentul regulament se aplica tuturor angajaţilor Poliției Locale Iași (PLI) cu atribuţii de prelucrare a datelor cu caracter personal şi/sau după caz persoanelor împuternicite ale PLI.
1.2.2. Prezentul regulament se aplica prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
1.3. Termeni şi definiţii
În sensul prezentului regulament:
1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana vizata”). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2.”Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
– colectarea – strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;
– înregistrarea – consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
– organizarea – ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;
– stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;
– adaptarea – transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;
– modificarea – actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
– extragerea – scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
– consultarea – examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
– utilizarea – folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;
– dezvăluirea/divulgarea – a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
– alăturarea – adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;
– combinarea/alinierea – îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
– blocarea – întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
– restricţionarea – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
– ştergerea – eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;
– transformarea – operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
– distrugerea – aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.
3.”Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
4.”Pseudonimizare/date anonime” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor masuri tehnice şi organizatorice care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
5.”Sistem de evidenta a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
6.”Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. În sensul prezentului regulament au calitatea de Operator, PLI cu toate entităţile funcţionale/structurile organizatorice – servicii, birouri, compartimente, comisii, etc., dacă stabilesc scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
7.”Persoana împuternicită de operator/procesator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
8.”Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
9.”Parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
10.”Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
11.”Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
12.”Date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezulta în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
13.”Date biometrice” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
14.”Date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
15.”Întreprindere” înseamnă o persoana fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;
16.”Grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate de aceasta;
17.”Reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoana împuternicită de operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
18.”Autoritate de supraveghere/ANSPDCP” înseamnă Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
19. „Codul numeric personal (CNP)” înseamnă un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoana fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;
20. „Date cu caracter personal cu funcţie de identificare de aplicabilitate generală (date cu caracter special)” înseamnă numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare sociala sau de sănătate;
21. „Utilizator” înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal; are calitatea de utilizator al datelor cu caracter personal, personalul Operatorului –PLI sau al împuternicitului acestuia ale cărei atribuţii de serviciu presupun operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.
22.„Responsabilul de protecţia datelor” înseamnă persoana din cadrul PLI cu sarcini/responsabilităţi specifice privind funcţionarea corespunzătoare a sistemului de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile GDPR precum şi elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Documente de referinţă
– Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR);
– Legislaţia internă aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
– Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
– HG nr. 1332/2010 Regulament cadru de organizare și funcționare a poliției locale;;
– Regulamentul de organizare si funcţionare;
– Regulamente şi proceduri interne.

CAP.2 PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Legalitate, echitate şi transparenţă – un principiu esenţial, strâns asociat cu drepturile fundamentale ale omului. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate „în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată.”;
2.2. Limitări legate de scop – datele personale trebuie să fie colectate în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri. Prelucrarea ulterioara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică/ istorică ori în scopuri statistice nu se consideră incompatibilă de la scopurile iniţiale;
2.3. Minimizarea / Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale trebuie foarte bine analizată înainte de obţinerea efectivă a datelor, care trebuie să fie cele mai adecvate, relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
2.4. Exactitatea informaţiilor – datele cu caracter personal trebuie să fie exacte, şi, în cazul în care este necesar, trebuie sa fie actualizate; operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
2.5. Limitarea stocării – datele trebuie păstrate fix atât timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepţii asociate cu activităţi de prelucrare în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, conform art. 89, alin.1 din GDPR, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate prevăzute de GDPR în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate;
2.6. Integritate și confidenţialitate – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai adecvate condiţii de siguranţă, care să includă „protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.
Nerespectarea acestui principiu expune direct la breșe de securitate și confidenţialitate şi, implicit, la penalităţile extrem de severe prevăzute de GDPR;
2.7. Responsabilitate – Operatorul este responsabil de respectarea principiilor GDPR şi de a demonstra această respectare. GDPR impune nu numai respectarea principiilor GDPR – de exemplu, prin documentarea deciziilor luate cu privire la o activitate de procesare, ci și să se demonstreze oricând aceasta respectare (responsabilitate).
În consecinţă:
– Orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie să fie legală şi echitabilă;
– Ar trebui să fie transparent pentru persoanele fizice vizate că sunt colectate, utilizate, consultate sau prelucrate datele cu caracter personal care le privesc şi în ce măsură datele sunt sau vor fi prelucrate;
– Principiul transparenţei prevede că orice informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de înţeles şi ca trebuie să se utilizeze un limbaj simplu şi clar; acest principiu se referă în special la informarea persoanei vizate privind identitatea operatorului şi scopurile prelucrării, precum şi la oferirea de informaţii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoanele fizice vizate şi dreptul acestora de a li se confirma şi comunica datele cu caracter personal care sunt prelucrate;
– Persoanele fizice trebuie informate cu privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi cu privire la modul în care să îşi exercite drepturile în legătură cu prelucrarea;
– Scopurile specifice în care datele cu caracter personal sunt prelucrate trebuie să fie explicite şi legitime şi să fie determinate la momentul colectării datelor respective;
– Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate. Aceasta necesita, în special, asigurarea faptului că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată strict la minimum;
– Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate doar dacă scopul prelucrării nu poate fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace;
– Operatorul trebuie să stabilească termene pentru ștergere sau revizuirea periodică. Operatorul trebuie să ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt rectificate sau şterse;
– Datele personale trebuie prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea şi confidenţialitatea, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi a echipamentului utilizat pentru prelucrare.

CAP. 3 LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.
Nota: „Interesele legitime ale unui operator”, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi divulgate datele cu caracter personal sau ale unei terţe părţi, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare aşteptările rezonabile ale persoanelor vizate bazate pe relaţia acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o relaţie relevantă şi adecvată între persoana vizată şi operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al operatorului sau se afla în serviciul acestuia. Prelucrarea de date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor poate constitui un interes legitim al operatorului de date în cauză.

CAP. 4 CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE ŞI CONDIŢIILE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL
4.1. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul expres, neechivoc, liber şi informat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
4.2. În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se refera şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentata într-o forma care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o forma inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
4.3. Persoana vizata are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizata este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
4.4. Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cat mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionata sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.

4.5. La nivelul PLI, ca Operator de date personale, consimţământul persoanelor vizate este acordat :
 Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:
a) Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) Circulația pe drumurile publice;
c) Disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) Protecția mediului;
e) Activitatea comercială;
f) Evidența persoanelor;
g) Alte domenii stabilite prin lege.
pe raza de activitate din Municipiul Iași, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 155/2010-legea poliției locale;;
 Gestionarea relațiilor noastre cu personalul comunității Mun. Iași care apelează pentru rezolvarea diferitelor probleme, îmbunătățirea serviciilor către aceștia, identificarea nevoilor acestora și îmbunătățirea furnizării prestărilor de serviciu.
Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor stabilite prin legislația specifică și angajamentelor asumate față de dumneavoastră;
 Desfășurarea confom procedurilor propii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;
 Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;
 Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, inestigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice;
 În cazul vizitării site-ului nostru, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al apelanților/clienților în scopurile amintite în Politica de cookies;
 Respectarea unor cerințe legale / de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;
 Statistici interne;

4.6. În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Specialistul de Resurse Umane – PLI va solicita acordarea consimţământului de către potenţialul angajat prin semnarea de către acesta a unei Note de Informare prin care declară că a fost informat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PLI, precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de Informare se vor păstra distinct în evidentele Specialistului de Resurse Umane.
4.7. În situaţia în care conducerea PLI decide prelucrarea în scop de marketing direct, respectiv furnizarea către partenerii contractuali a unor informaţii despre serviciile, evenimentele şi manifestările expoziţionale ale PLI etc., entităţile funcţionale/persoanele derulatoare/responsabile de contract vor avea în vedere în mod obligatoriu exprimarea consimţământului în scopul menţionat anterior de către persoana vizata, prin bifarea unei căsuţe dedicate din contract. Lipsa consimţământului conduce la imposibilitatea prelucrării în scop de marketing direct.
4.8. Entităţile funcţionale / persoanele derulatoare/responsabile de contract, precum şi cele responsabile de operaţiunile de marketing direct (inclusiv serviciile aferente IT) vor avea în vedere în mod obligatoriu consimţământul exprimat în acest sens de către persoana vizată, pentru evitarea unor situaţii de neconformare faţă de prevederile legale privind protecţia datelor personale.
4.9. Daca prelucrarea datelor personale se bazează pe consimţământ, prelucrarea datelor unui copil este legală daca acesta are cel puţin vârsta de 16 ani. Daca copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului. Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri dacă titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile. Aceste dispoziţii nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre UE, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

CAP. 5 REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal
5.1.1. Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viata sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
5.1.2. Prevederile anterioare nu se aplica în următoarele situaţii:
a) când persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicţia prevăzută anterior să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;
b) când prelucrarea este necesara în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate;
c) când prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizata se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-şi da consimţământul;
d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii adecvate de către o fundaţie, o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale şi că datele cu caracter personal sa nu fie comunicate terţilor fără consimţământul persoanelor vizate;
e) când prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau ori de câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare;
g) când prelucrarea este necesara din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate;
h) când prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitaţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezerva respectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute de lege; datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile menţionate anterior în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente.
i) când prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau
j) când prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate.
5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală
Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
Prin legislaţia naţională se pot detalia condiţiile specifice de prelucrare a unui număr de identificare naţional sau a oricărui alt identificator cu aplicabilitate generală. În acest caz, numărul de identificare naţional sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală este folosit numai în temeiul unor garanţii corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile persoanei vizate.
5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni sau la masuri de securitate conexe se efectuează numai sub controlul unei autorităţi de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de legislaţia naţională care prevede garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se tine numai sub controlul unei autorităţi de stat.
5.4. Prelucrarea care nu necesită identificarea
5.4.1. În cazul în care scopurile pentru care PLI (operatorul) prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu are obligaţia de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizata în scopul unic al respectării legislaţiei specifice.
5.4.2. Daca, în cazurile menţionate anterior, operatorul poate demonstra ca nu este în măsura să identifice persoana vizata, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri, prevederile legale privind dreptul de acces, de rectificare, de ştergere, la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor nu se aplica, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale menţionate anterior, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.
5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video PLI, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.
Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei sau
b) chiar daca nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului)
Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se realizează numai de către persoane autorizate de PLI.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PLI şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi PLI, organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de PLI.
Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.
Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul PLI – imobilul PLI, str. Bucium nr.30, Mun. Iași, sunt informate în legătură cu prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemelor de supraveghere video.
Informările în cauză, precum şi indicatoarele de marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV. Personalul de pază/Ofițerul de serviciu/Dispecerul operator va verifica periodic starea fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
5.6. Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă
5.6.1. Prin lege sau prin acorduri colective, se pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecţia drepturilor şi a libertăţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligaţiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi diversităţii la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, al protejării proprietăţii angajatorului sau a clientului, precum şi în scopul exercitării şi beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi pentru încetarea raporturilor de muncă.
5.6.2. Aceste norme includ măsuri corespunzătoare şi specifice pentru garantarea demnităţii umane, a intereselor legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce priveşte transparenţa prelucrării, transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună şi sistemele de monitorizare la locul de muncă.
5.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de PLI, doar cu consimţământul persoanelor vizate expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat (Anexa nr. 15), în anumite cazuri, cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile PLI, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener PLI, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PLI, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care persoana vizată va dori ca datele cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de PLI, poate solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea PLI. Totodată, atunci când persoana vizată doreşte să nu mai primească newslettere sau materiale informative din partea PLI, se poate dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

CAP.6 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate
6.1.1. PLI (OPERATORUL) ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile legale solicitate, precum şi orice notificări şi comunicări (în situaţia exercitării drepturilor de care beneficiază potrivit legii) referitoare la prelucrare, într-o forma concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
6.1.2. PLI facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate.
6.1.3. PLI furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri prin care îşi exercită drepturile de care beneficiază în baza legii, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.
6.1.4. PLI informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
6.1.5. Daca nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
6.1.6. Informaţiile furnizate în temeiul legislaţiei specifice şi orice comunicare şi orice măsuri luate în baza exercitării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, sunt oferite gratuit.În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
a) fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b) fie să refuze să dea curs cererii.
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
6.1.7. În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea prin intermediul căreia îşi exercită drepturile de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, operatorul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
6.1.8. Informaţiile care urmează sa fie furnizate persoanelor vizate în temeiul legislaţiei specifice, pot fi furnizate în combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.
6.1.9. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia specifică şi de prezentul Regulament, persoanele vizate se pot adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul PLI cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: politialocalais.@yahoo.com sau la următoarea adresă de corespondenţă: PLI, imobilul PLI, str. Bucium nr.30, Mun. Iași, PLI poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
6.2. Dreptul la informare
6.2.1. Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată
6.2.1.1. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, PLI, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate următoarele informaţiile:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
d) interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului UE si al Zonei Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
6.2.1.2. În plus, faţă de informaţiile menţionate anterior, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
c) atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
d) dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;
e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
6.2.1.3. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante;
6.2.1.4. Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.
6.2.2. Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată
6.2.2.1 În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, PLI furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:
a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului UE şi al Zonei Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
6.2.2.2. Pe lângă informaţiile menţionate anterior, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:
a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
b) interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;
c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
d) atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
6.2.2.3. Operatorul furnizează informaţiile menţionate anterior:
a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.
6.2.2.4. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.
6.2.2.5 Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care:
a) persoana vizată deţine deja informaţiile;
b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute de lege, sau în măsura în care obligaţia furnizării informaţiilor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. În astfel de cazuri, operatorul ia masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intra operatorul şi care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.
6.2.3. Informarea persoanelor vizate în contextul activităţilor specifice PLI
În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a PLI inclusiv derulării raporturilor de muncă, activităţii comerciale/contractuale şi /sau participării la evenimente specializate organizate în incinta imobilului PLI, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, informarea persoanelor vizate se poate realiza, după cum urmează:
– În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Specialistul de Resurse Umane – PLI va pune la dispoziţia potenţialului angajat o Notă de Informare, pe care acesta/aceasta o va citi şi o va semna şi prin care declară că a fost informat/a în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PLI, precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de Informare se vor păstra distinct în evidenţele Specialistului de Resurse Umane. Modelul Notei de Informare a personalului din afara instituíei este prevăzut în Anexa nr. 1;
– În contextul derulării raporturilor de muncă, Specialistul de Resurse Umane- PLI va pune la dispoziţia fiecărui angajat din cadrul PLI o Notă de Informare, pe care acesta/aceasta o va citi şi o va semna şi prin care declară că a fost informat/a în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PLI precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de Informare se vor păstra distinct în evidentele Specialistului de Resurse Umane. Modelul Notei de Informare a angajaţilor este prevăzut în Anexa nr. 2;
– Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, petenții, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul PLI – imobilul PLI, str. Bucium nr.30, Mun. Iași, ale căror date sunt prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video sunt informate în acest sens prin intermediul unor Note de Informare.Modelul Notei de Informare cu privire la prelucrarea datelor prin sistemele de supraveghere video este prevăzut în Anexa nr.3. Informările în cauza, precum şi indicatoarele de marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV de către Biroul Administrativ. Personalul de pază din cadrul Biroului Administrativ (prin personal specializat) va verifica periodic starea fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
– În cadrul derulării activităţii comerciale/contractuale şi /sau participării la evenimentele specializate organizate în incinta imobilul PLI, str. Bucium nr.30, Mun. Iași, informarea persoanelor vizate se realizează prin:
 Condiţiile Generale, Tehnice şi de Participare ale PLI, care conţin prevederi referitoare la protecţia datelor personale (Anexa nr. 14);
 Formularul „Adeziune Contract” care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor personale (Anexa nr. 5);
 Documentaţia contractuală încheiată de PLI care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor personale (Anexa nr. 6);
 Termenii şi Condiţiile specifice website-urilor PLI, care conţin prevederi referitoare la protecţia datelor personale(Anexa nr. 7);
 Website-urile PLI, în situaţia abonării la Newslettere, în cazulînregistrării unui cont pentru achiziţia de servicii/achitarea tarifului online, accesarea unor servicii specifice, precum şi în cazul invitaţiilor online adresate vizitatorilor specialişti în vederea participării acestora la târguri, expoziţii şi alte asemenea evenimente, etc.

Derulatorii de contracte ai PLI vor avea responsabilitatea/obligativitatea inserării în contractele încheiate şi gestionate de către aceştia a clauzelor specifice cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi/sau cu privire la respectarea Condiţiilor Generale, Tehnice şi de Participare.
Elementele de conţinut ale Notelor de Informare, ale clauzelor contractuale şi ale celorlalte instrumente de informare referitoare la protecţia datelor personale sunt stabilite/actualizate, pe baza legislaţiei specifice, de către Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul PLI şi aprobate în prealabil de către conducerea PLI.
6.3. Dreptul de acces al persoanei vizate
6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţari terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizata şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
6.3.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate, prevăzute de lege referitoare la transfer.
6.3.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
6.3.4. Dreptul de a obţine o copie menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa nr. 10.
6.4. Dreptul la rectificare
Persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa nr. 11.
6.5. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizata îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării, în cazul prelucrării în scop de marketing direct;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate în legislaţia specifică.
6.5.2. Alineatele anterioare nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul;
c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorica ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ştergere este susceptibil să facă imposibilă sau sa afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în Anexa nr. 12.
6.6. Dreptul la restricţionarea prelucrării
6.6.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
6.6.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor anterioare, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
6.6.3. O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
6.7. Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

6.8. Dreptul la portabilitatea datelor
6.8.1. Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
a) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
6.8.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
6.8.3. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea datelor. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul.
6.8.4. Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
6.9. Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat
6.9.1. Dreptul la opoziţie
6.9.1.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
6.9.1.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
6.9.1.3 În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
6.9.1.4. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziţie menţionat este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
6.9.1.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
6.9.2. Procesul decizional automatizat, crearea de profiluri
6.9.2.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
6.9.2.2. Prevederile anterioare nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimţământul explicit al persoanei vizate.
6.9.2.3. În cazurile în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate, operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
6.9.2.4. Deciziile menţionate anterior nu au la baza categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepţiile prevăzute de lege (ex: persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

CAP. 7 RESTRICŢII
Prin legislaţia specifică care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator se poate restricţiona domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute în actuala legislaţie în măsura în care dispoziţiile acesteia corespund drepturilor şi obligaţiilor menţionate anterior, atunci când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:
a) securitatea naţională;
b) apărarea;
c) securitatea publică;
d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora;
e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;
f) protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;
g) prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;
h) funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii oficiale;
i) protecţia persoanei vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora;
j) punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil.

CAP. 8 OPERATORUL ŞI PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR
8.1. Responsabilitatea Operatorului
8.1.1. Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, costurile implementării precum şi de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, PLI pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu legislaţia specifică.
De asemenea, măsurile tehnice şi organizatorice adoptate de PLI sunt necesare protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Respectivele masuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
Pentru îndeplinirea cerinţelor legale specifice protecţiei datelor cu caracter personal PLI implementează măsuri tehnice şi organizatorice orientate pe diferite direcţii de acţiune, precum: alocarea/stabilirea responsabilităţilor pentru Responsabilul de protecţia datelor, alocarea/responsabilităţilor pentru angajaţii care prelucrează date cu caracter personal, elaborarea regulamentului privind protecţia datelor, adaptarea activităţilor organizaţiei la cerinţele legale specifice, elaborarea/implementarea unor politici/proceduri IT adecvate pentru securitatea datelor personale, instruirea personalului, monitorizarea conformităţii, etc.
8.1.2. Masurile tehnice şi organizatorice includ punerea în aplicare de către PLI a unor politic i /proceduri IT adecvate de protecţie s ecuritate a datelor cu caracter personal.
Responsabilulul IT desemnat al PLI are responsabilitatea/obligativitatea elaborării/ actualizării şi implementării politicilor/procedurilor adecvate de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal.
8.1.3. Suplimentar masurilor anterior precizate, în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal, la nivelul PLI se adoptă/stabilesc măsuri organizatorice şi reguli, precum:
– Instalarea de sisteme de supraveghere video şi sisteme antiefracţie;
– Monitorizarea şi intervenţia în caz de alarmă asigurată în permanenţă de personal specializat/autorizat;
– Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naţionale, legislaţia internă şi internaţională privind protecţia datelor cu caracter personal, şi prin proceduri interne;
– Personalul PLI este instruit în legătură cu aspectele legale privind protecţia datelor personale şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor personale;
– Conducerea PLI, prin Responsabilul IT desemnat, stabileşte fiecărui utilizator tipurile de acces şi operaţiunile permise acestuia, strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
– Utilizatorul/angajatul PLI poate prelucra date cu caracter personal doar pe perioada în care ocupa funcţia respectivă. Extinderea sau restrângerea atribuţiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se dispune de PLI atunci când utilizatorul/angajatul se afla în una dintre următoarele situaţii:
a) la modificarea raporturilor de muncă;
b) la modificarea atribuţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în fişa postului.
Dreptul de acces al utilizatorului la sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal se suspendă pe perioada în care acesta se afla în una dintre următoarele situaţii:
a) se află în concediu fără plată, concediu medical, concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului minor, pentru o perioada mai mare de 3 luni;
b) se afla în concediu de maternitate sau concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) urmează un curs sau o specializare cu scoatere din program, pentru o perioada mai mare de 3 luni;
d) pe perioada cercetării disciplinare, în situaţia în care faţă de utilizator se efectuează cercetări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea dispoziţiilor legale;
e) alte cazuri prevăzute de lege.
– Cu ocazia proiectării, întreţinerii, actualizării aplicaţiilor de gestiune a bazelor de date, se interzice accesul providerilor/programatorilor/personalului de întreţinere a sistemelor informatice la orice fel de date cu caracter personal deţinute/create/accesate de personalul din structura respectiva a PLI. În aceste situaţii, se pun la dispoziţia providerilor/programatorilor/personalului de întreţinere numai date anonime/pseudonimizate;
– Pentru cazuri excepţionale, numai pe durata intervenţiei şi circumstanţiat limitativ la datele strict necesare, persoanele care asigură suportul tehnic pot avea acces la datele cu caracter personal numai în prezenţa unui utilizator desemnat de operator, în această situaţie, răspunderea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor aparţine persoanelor în cauză, sens în care trebuie să semneze un Angajament de confidenţialitate;
– Operaţiunile de colectare, introducere, modificare şi actualizare a datelor cu caracter personal se realizează numai de personalul anume desemnat de către conducătorii operatorului, conform actelor de reglementare internă;
– PLI dispune masurile tehnice necesare care să permită identificarea utilizatorului care a introdus, modificat sau actualizat datele cu caracter personal;
– Bazele de date cu caracter personal deţinute/create şi programele folosite de operatori/utilizatori sunt salvate, prin copii de siguranţă, la un interval de timp stabilit de conducerea PLI, în funcţie de mărimea, volumul şi importanţa acestor baze de date;
– PLI desemnează/stabileşte utilizatori care să aibă atribuţii de serviciu şi executarea copiilor de siguranţă ale bazelor de date deţinute/create şi ale programelor folosite;
– Accesul în încăperile în care se află documente ce conţin date cu caracter personal şi/sau terminale de acces/echipamente care prelucrează date cu caracter personal este limitat la utilizatorii stabiliţi de conducătorii operatorului şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (acces restricţionat/controlat);
– Documentele, terminalele de acces/echipamentele care conţin date cu caracter personal vor fi ţinute/păstrate în fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare şi/sau în încăperi/spaţii care se pot încuia. Documentele care conţin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora. Terminalele de acces/echipamentele se securizează cu parolă;
– Aplicaţiile informatice care gestionează date cu caracter personal trebuie prevăzute cu facilitatea închiderii automate a sesiunii de lucru dacă utilizatorul nu acţionează asupra datelor afişate pe ecran pe o perioadă de timp stabilită, prin proceduri de lucru/diagrame flux, în funcţie de operaţiunile care trebuie executate.
– Terminalele de acces trebuie să aibă setate funcţia de închidere automată a ecranului şi funcţia „lock screen – screen saver” la o temporizare prestabilită, prin proceduri de lucru/diagrame flux, iar dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, după trecerea intervalului de timp stabilit, datele afişate trebuie ascunse sau sesiunea de lucru va fi închisă. Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul se poziţionează astfel încât datele afişate să fie vizualizate numai de către utilizatori;
– Accesul utilizatorilor/angajaţilor PLI la datele cu caracter personal care se regăsesc în Reţeaua PLI – serverele şi staţiile de lucru, se face controlat/restricţionat pe bază de user şi parolă, setate exclusiv de Responsabilul IT desemnat, utilizatorii având drept de acces limitat, conform procedurilor interne (ex: read only, write, execute, modify, full control etc.);
– Nu este permisă scoaterea din organizaţie a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD etc.) care conţin date cu caracter personal, decât cu aprobarea prealabilă a conducerii PLI;
– Se interzice utilizarea serviciului de e-mail în orice mod ce ar avea drept consecinţa transmiterea, distribuirea şi livrarea de mesaje nesolicitate de poştă electronică în volum mare sau de mesaje comerciale nesolicitate („Spam”). Prin spam înţelegem trimiterea de mesaje (comerciale) nesolicitate în urma cărora se primesc plângeri din partea celor care le primesc, folosirea sau distribuirea de liste de e-mailuri care aparţin unor persoane care nu şi-au exprimat consimţământul anterior.
– Utilizatorii/angajaţii nu vor deschide email-uri de tip SPAM/Malware şi/sau orice alte comunicaţii electronice care nu au legătură cu activitatea desfăşurată în calitate de angajat. Totodată, angajaţii PLI nu au voie să găzduiască sau să permită găzduirea site-urilor sau informaţiilor a căror publicitate este făcuta prin emailuri SPAM. Nerespectarea politicii anti-spam constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului Intern.
– Utilizatorii/angajaţii din cadrul PLI care prelucrează date cu caracter personal sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru, să blocheze ecranul terminalelor de acces atunci când părăsesc locul de muncă, iar la sfârşitul programului de lucru să închidă terminalele de acces;
– Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi, şi, acolo unde echipamentul de imprimare permite, aceasta operaţiune se va realiza controlat, pe bază de parolă.
Prezentele reguli şi măsuri se completează cu prevederile politicilor şi procedurilor elaborate/implementate de Responsabilul IT desemnat al PLI, reglementări interne necesare pentru asigurarea adecvata a protecţiei/securităţii datelor cu caracter personal.
8.1.4. Aderarea la coduri de conduită aprobate sau la un mecanism de certificare aprobat, menţionat de legislaţia specifică, poate fi utilizată ca element care să demonstreze respectarea obligaţiilor de către operator.
8.2. Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit
8.2.1. Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare (mijloace manuale şi/sau automate – ex: sisteme de operare, servere, staţii de lucru, soluţii de securitate, de backup, de stocare, programe/soluţii software/aplicaţii IT achiziţionate sau dezvoltate in-house etc.), cât şi în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate (ex: pseudonimizarea), care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecţie a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, şi să integreze garanţiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerinţele prezentului regulament şi a proteja drepturile persoanelor vizate.
8.2.2. Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva obligaţie se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare şi accesibilităţii lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenţia persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
8.2.3. Un mecanism de certificare aprobat menţionat de legislaţia specifică poate fi utilizat drept element care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute anterior.

8.3. Persoana împuternicită de Operator
8.3.1. În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele operatorului, acesta contractează exclusiv persoane împuternicitecare oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.
8.3.2. Persoana împuternicită de operator nu recrutează o alta persoana împuternicită fără a primi în prealabil o autorizaţie scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizaţii generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecţii fătă de aceste modificări.
8.3.3. Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementatăprintr-un contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului.
Respectivul contract sau act juridic prevede în special ca persoana împuternicită de operator:
a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care aceasta obligaţie îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;
b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutara adecvata de confidenţialitate;
c) adoptă toate masurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate a datelor personale corespunzător, în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice;
d) respecta condiţiile menţionate privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator;
e) ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţa operatorului prin masuri tehnice şi organizatorice adecvate, în măsură în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de legislaţia specifică;
f) ajută operatorul să asigure respectarea obligaţiilor privind securitatea prelucrării, notificarea Autorităţii/informarea persoanei vizate în cazul încălcării securităţii datelor, evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, consultarea prealabilă, ţinând seama de caracterul prelucrării şi informaţiile aflate la dispoziţia persoanei împuternicite de operator;
g) la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
h) pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea obligaţiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat şi contribuie la acestea.
i) Persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protecţia datelor.
8.3.4. În cazul în care o persoana împuternicită de un operator recrutează o alta persoana împuternicită pentru efectuarea de activităţi de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleaşi obligaţii privind protecţia datelor prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator, astfel cum sunt prevăzute anterior, revin celei de a doua persoane împuternicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special furnizarea de garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice şi organizatorice adecvate.
În cazul în care aceasta a doua persoana împuternicită nu îşi respecta obligaţiile privind protecţia datelor, persoana împuternicită iniţială rămâne pe deplin răspunzătoare făţă de operator în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor persoanei împuternicite subsecvent.
8.3.5. Aderarea persoanei împuternicite de operator la un cod de conduită aprobat, sau la un mecanism de certificare aprobat, menţionate de legislaţia specifică, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze existenta garanţiilor suficiente menţionate anterior.
8.3.6. Fără a aduce atingere unui contract individual încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator, contractul sau celalalt act juridic încheiat între persoana împuternicită de operator ţi o alta persoană împuternicită, se poate baza, integral sau parţial, pe clauze contractuale standard prevăzute/adoptate de Comisia Europeană/ de o autoritate de supraveghere, inclusiv atunci când fac parte dintr-o certificare acordată operatorului sau persoanei împuternicite de operator în temeiul legislaţiei specifice;
8.3.7. Contractul sau celalalt act juridic menţionat anterior se formulează în scris, inclusiv în format electronic.
8.3.8. În cazul în care o persoana împuternicită de operator încalcă prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor şi mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana împuternicită de operator este considerată a fi un operator în ceea ce priveşte prelucrarea respectivă.
8.3.9. În situaţiile în care sunt prelucrate date cu caracter personal în numele PLI de către persoane împuternicite (procesatori de date – ex: instituţii de credit, companii de asigurări, emitente de tichete de vacanță tipărite sau electronice, carduri beneficii salariaţi, companii de curierat etc.) derulatorii de contract ai PLI vor avea responsabilitatea/obligativitatea de încheia cu fiecare dintre aceste persoane împuternicite Acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, care vor avea în conţinut elementele prevăzute în prezentul Regulament şi legislaţia specifică, stabilite în prealabil de Responsabilul cu protecţia datelor şi aprobate de conducerea PLI.

8.4. Desfăşurarea activităţii de prelucrare sub autoritatea Operatorului sau a Persoanei Împuternicite de Operator
Persoana împuternicită de operator şi orice persoana care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.

8.5. Evidentele activităţilor de prelucrare
8.5.1. Organizaţiile care au mai puţin de 250 de angajaţi nu au obligaţia de a ţine evidenţa prelucrării de date cu caracter personal, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date, sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia specifică.
8.5.2. În situaţia în care, operatorul va intra sub incidenţa prevederilor anterior menţionate, acesta păstrează o evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate sub responsabilitatea lor.
Respectiva evidenţă cuprinde următoarele informaţii:
a) numele şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului şi ale responsabilului cu protecţia datelor;
b) scopurile prelucrării;
c) o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi documentaţia care dovedeşte existenta unor garanţii adecvate;
f) acolo unde este posibil, termenele-limita preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date;
g) acolo unde este posibil, o descriere generală a masurilor tehnice şi organizatorice de securitate adecvate;
8.5.3. Fiecare operator şi, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidenţă a tuturor categoriilor de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele operatorului, care cuprind:
a) numele şi datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator şi ale fiecărui operator în numele căruia acţionează aceasta persoana (aceste persoane), precum şi ale reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, după caz;
b) categoriile de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele fiecărui operator;
c) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi documentaţia care dovedeşte existenţa unor garanţii adecvate;
d) acolo unde este posibil, o descriere generală a masurilor tehnice şi organizatorice de securitate adecvate.
8.5.4. Evidenţele menţionate anterior se formulează în scris, inclusiv în format electronic.
8.5.5. Operatorul sau persoana împuternicită de acesta, precum şi, sau al persoanei împuternicite de operator pun evidentele la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia, cu notificarea prealabila a Operatorului;
8.6. Cooperarea cu Autoritatea de supraveghere
PLI, în calitate de Operator şi persoana împuternicită de operator şi, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.

8.7. Masuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
8.7.1. Aspecte generale privind securitatea prelucrării
8.7.1.1. Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul şi persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a) pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal;
b) capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continuă ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare;
c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
d) un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodică a eficacităţii masurilor tehnice şi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
8.7.1.2. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se tine seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
8.7.1.3. Aderarea la un cod de conduită aprobat sau la un mecanism de certificare aprobat, menţionate în legislaţia specifică, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute anterior.
8.7.1.4. Operatorul şi persoana împuternicită de acesta iau masuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator şi care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepţia cazului în care aceasta obligaţie îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
8.7.2. Aspecte specifice privind securitatea prelucrării.
La nivelul PLI, în calitate de Operator de date cu caracter personal, masurile tehnice IT şi organizatorice menţionate în legislaţia specifică, necesare asigurării unui nivel adecvat de protecţie sunt implementate prin:
– Identificarea, ca urmare a unor activităţi de audit de specialitate şi implementarea/utilizarea în activitatea PLI a unor soluţii tehnice IT adecvate, ţinând cont de costurile implementării, natura, domeniul de aplicare, contextul, scopurile prelucrării şi riscurile aferente, soluţii care să acopere aspecte prevăzute de legislaţia specifică, precum:
 Cerinţe de securitate de bază: testarea securităţii sistemului, întărirea sistemului, codificarea securizată, protecţia împotriva programelor malware;
 Politica privind parolele: autentificarea utilizatorului, autentificare cu doi factori;
 Managementul schimbării: separarea mediilor de testare, testarea schimbărilor, accesul dezvoltatorilor;
 Controlul accesului: controlul accesului bazat pe roluri, securitatea conturilor de utilizator, revizuirea privilegiilor, Audit logs, conturi neutilizate, privilegiile utilizatorilor tehnici, consola de securitate, informaţii despre utilizatori;
 Managementul evenimentelor: log format documentation, log information, log protection and monitoring, log format, evenimente auditate;
 Securitatea datelor: criptarea datelor, securitatea datelor în ciclul lor de viaţă;
 Back-up: back-up copies, programul de back-up, back-up security,verificarea back-up-urilor, viabilitatea back-up-urilor;
 Pseudominimizarea, minimizarea, integritatea datelor personale (computere, servere, terminale de acces, imprimarea datelor), disponibilitatea datelor, ştergerea şi portabilitatea datelor, evidenţele activităţilor de prelucrare etc.
– Elaborarea/implementarea/monitorizarea permanentă de către Responsabilulul IT desemnat al PLI a unor politici/proceduri specifice de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal.
8.7.3. Cartografierea datelor cu caracter personal
În vederea cartografierii datelor cu carter personal se completează formularul (anexa 13). Formularul se completează sau actualizează de conducătorii locurilor de muncă cu suportul altor funcţii implicate din cadrul PLI ori de câte ori intervin modificări cu privire la natura activităţilor desfăşurate, structurii organizatorice, datele prelucrate, categoriile vizate, introducerea unor noi măsuri de securitate etc. Conducătorul locului de muncă este responsabil de corectitudinea şi completitudinea informaţiilor furnizate prin acest formular şi implicit de asigurarea implementării măsurilor de securitate la nivelul biroului, inclusiv de urmărirea ducerii la îndeplinire a Planurilor de măsuri aferente biroului/structurii de conformare cu regulamentul de organizare și funcționare şi instruirea personalului din subordine cu privire la aplicarea legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal. Formularul completat se păstrează în format electronic şi fizic de către fiecare conducător al locului de muncă
În cazul în care măsurile de securitate implementate nu sunt adecvate, în funcţie de riscurile asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, Conducătorul locului de muncă împreună cu funcţiile responsabile de aplicarea măsurilor propune Planuri de măsuri de conformare. Pentru estimarea riscurilor se ia în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii.
8.7.4. Reguli gestionare baze de date din punct de vedere GDPR
Se interzice realizarea de comunicări comerciale în scop de marketing direct (ex. Newslettere) către persoanele vizate care se regăsesc la nivelul PLI în diverse evidente, baze de date, aplicaţii IT, utilizând adrese de e-mail de tipul nume.prenume@gmail.com, nume.prenume@yahoo.com sau nume.prenume@institutiaX.ro sau alte adrese care conţin date cu caracter personal ori numere de telefon personale (SMC) care se regăsesc în aceste evidente, în lipsa consimţământului expres, neechivoc, liber exprimat anterior dar şi informat al persoanelor vizate si evidenţiat distinct.
Comunicările comerciale în scop de marketing direct se vor putea realiza utilizând adrese de email de tipul nume.prenume@gmail.com, nume.prenume@yahoo.com sau nume.prenume@institutiaX.ro sau alte adrese care conţin date cu caracter personal ori numere de telefon personale (SMC) care se regăsesc în evidenţele, aplicaţiile, bazele de date utilizate la nivelul PLI, numai în măsura în care:
– avem consimţământul expres neechivoc, liber exprimat anterior dar şi informat al persoanelor vizate, şi
– evidenţele, aplicaţiile, bazele de date utilizate la nivelul PLI vor fi adaptate în sensul evidenţierii în mod distinct a consimţământului persoanelor vizate, pentru controlul efectiv al acestui proces dpdv GDPR, indiferent de modalitatea de obţinere a acestuia.
Datele trebuie să fie adecvate, relevante şi strict limitate la ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt necesare pentru prelucrarea asumată.
Fiecare conducător al locului de muncă, cu suportul Responsabilului IT desemnat, va identifica şi inventaria, menţine în reţeaua organizaţiei, inclusiv în staţiile de lucru individuale, doar bazele de date care sunt utile în mod efectiv pentru desfăşurarea activităţii curente a organizaţiei, precum şi eliminarea acelora care nu mai au relevanţă pentru activitatea PLI şi/sau a expirat termenul de arhivare. Lista bazelor de date gestionate de fiecare birou va conţine minim: denumirea bazei de date, locaţia de păstrare, responsabilul de gestionare (elaborare, modificare), persoanele cu drepturi de acces, perioada de păstrare, frecventa back-ul etc.
Fiecare conducător al locului de muncă care gestionează baze de date în reţeaua organizaţiei şi pe staţiile de lucru individuale, cu suportul Responsabilului IT desemnat, vor stabili reguli de acces controlat/restricţionat (ex. Read only, write, execute, modify etc.) pentru utilizatorii acestor baze de date, revizuite în sensul celor de mai sus, pe bază de user şi parola, la niveluri de acces (dacă este posibil).
Bazele de date trebuie grupate în foldere dedicate, atât a celor utilizate pentru activităţi comerciale/relaţii de afaceri cât şi a bazei de date utilizata în scop de marketing direct pentru persoane fizice.
În reţeaua organizaţiei conducătorii locurilor de muncă, cu suportul Responsabilului IT desemnat, se vor menţine doar documentele care conţin date cu caracter personal care sunt relevante, utile în mod efectiv pentru desfăşurarea activităţii curente a PLI şi eliminarea tuturor acelora care nu au relevanţă, sau sunt documente personale.
Responsabilul IT va realiza/asigura în permanenţă, conform programelor aprobate, salvarea bazelor de date cu caracter personal precum şi a altor documente ce conţin date cu caracter personal în reţeaua organizaţiei, prin copii de siguranţă (backul), la intervalul stabilit.

8.8. Notificarea Autorităţii de Supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal
8.8.1. În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, PLI prin Responsabilul de protecţia datelor, notifică acest lucru Autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate şi, daca este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea Autorităţii nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta va fi însoţită de o explicaţie motivată a întârzierii în cauză.
8.8.2. Persoana împuternicită de operator înştiinţează operatorul (informează Responsabilul cu protecţia datelor al operatorului) fără întârzieri nejustificate după ce ia la cunoştinţă de o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
8.8.3. Notificarea adresată Autorităţii cu privire la încălcarea securităţii datelor personale, conţine cel puţin, următoarele elemente:
a) descrierea caracterului încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile şi numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum şi categoriile şi numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
b) numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obţine mai multe informaţii;
c) descrierea consecinţelor probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;
d) descrierea masurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, masurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
8.8.4. Atunci când şi în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informaţiile în acelaşi timp, acestea pot fi furnizate în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
8.8.5. Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse. Aceasta documentaţie permite autorităţii de supraveghere să verifice conformitatea cu legislaţia specifică.
8.8.6. Angajaţii PLI au obligaţia de a informa de îndată seful ierarhic şi Responsabilul cu protecţia datelor (Ex: se va utiliza adresa de e-mail politialocalais@yahoo.com) în cazul identificării unei situaţii de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
Responsabilul cu protecţia datelor analizează informaţiile comunicate, iar dacă este cazul, solicită entităţilor funcţionale date şi informaţii suplimentare.
În cazul în care situaţia de încălcare a securităţi datelor cu caracter personal este fundamentată rezonabil, Responsabilul cu protecţia datelor întocmeşte Notificarea şi solicită avizul avizul Directorului General sau Secretarului General şi acordul Consilierului Juridic pentru a fi transmisa la Autoritatea de Supraveghere.
Notificarea se transmite către Autoritatea de Supraveghere pe suport de hârtie sau în format electronic, conform cerinţelor stabilite de Autoritate.
8.9. Informarea Persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal
8.9.1. În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la aceasta încălcare.
8.9.2. În informarea transmisa persoanei vizate, prevăzută anterior, se include o descriere într-un limbaj clar şi simplu a caracterului încălcării securităţii datelor cu caracter personal, precum şi cel puţin următoarele informaţii şi măsuri:
– numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obţine mai multe informaţii;
– descrierea consecinţelor probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;
– descrierea masurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
8.9.3. Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiţii este îndeplinită:
a) operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste masuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special masuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată sa le acceseze, cum ar fi criptarea;
b) operatorul a luat masuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate nu mai este susceptibil sa se materializeze;
c) ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

CAP.9 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECŢIEI DATELOR ŞI CONSULTAREA PREALABILĂ
9.1. Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor
9.1.1. Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de operaţiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate similare.
9.1.2. Responsabilul cu protecția datelor elaborează, la solicitarea operatorului, în colaborare cu angajaţii PLI, evaluarea impactului asupra unui anumit tip de prelucrare de date cu caracter personal.
9.1.3. Evaluarea impactului asupra protecției datelor se impune mai ales în cazul:
a) unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni menţionate în legislaţia specifica; sau
c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.
9.1.4. Autoritatea de supraveghere întocmeşte şi publică o lista a tipurilor de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul cerinţei de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.5. Autoritatea de supraveghere poate, de asemenea, sa stabilească şi sa pună la dispoziţia publicului o lista a tipurilor de operaţiuni de prelucrare pentru care nu este necesara o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.6. Evaluarea conţine cel puţin:
a) o descriere sistematica a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor prelucrării, inclusiv, după caz, interesul legitim urmărit de operator;
b) o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri;
c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate; şi
d) masurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile de securitate şi mecanismele menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să demonstreze conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament, luând în considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor vizate şi ale altor persoane interesate.
9.1.7. La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare efectuate de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori relevante, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de către operatorii sau persoanele împuternicite respective a codurilor de conduită aprobate menţionate în legislaţia specifică, în special în vederea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.8. Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, solicită, acolo unde este cazul, avizul persoanelor vizate sau al reprezentanţilor acestora privind prelucrarea prevăzută, fără a aduce atingere protecţiei intereselor comerciale sau publice ori securităţii operaţiunilor de prelucrare.
9.1.10. Atunci când prelucrarea are un temei juridic în dreptul Uniunii sau al unui stat membru sub incidenţa căruia intră operatorul, iar dreptul respectiv reglementează operaţiunea de prelucrare specifică sau setul de operaţiuni specifice în cauză şi deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic, prevederile anterioare nu se aplică, cu excepţia cazului în care statele membre consideră că este necesară efectuarea unei astfel de evaluări înaintea desfăşurării activităţilor de prelucrare.
9.1.11. Acolo unde este necesar, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, efectuează o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate cu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, cel puţin atunci când are loc o modificare a riscului reprezentat de operaţiunile de prelucrare.
9.2. Consultarea prealabila a Autorităţii de Supraveghere
9.2.1. Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absenţa unor masuri luate de operator pentru atenuarea riscului.
9.2.2. Atunci când consultă autoritatea de supraveghere, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, îi furnizează acesteia:
a) dacă este cazul, responsabilităţile respective ale operatorului, ale operatorilor asociaţi şi ale persoanelor împuternicite de operator implicate în activităţile de prelucrare, în special pentru prelucrarea în cadrul unui grup de întreprinderi;
b) scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate;
c) masurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, în conformitate cu prezentul regulament;
d) datele de contact ale specialistului de date personale ;
e) evaluarea impactului asupra protecţiei datelor; şi
f) orice alte informaţii solicitate de autoritatea de supraveghere.
9.2.3. Dreptul intern poate impune operatorilor să se consulte cu autoritatea de supraveghere şi sa obţină în prealabil autorizarea din partea acesteia în legătură cu prelucrarea de către un operator în vederea îndeplinirii unei sarcini exercitate de acesta în interes public, inclusiv prelucrarea în legătură cu protecţia sociala şi sănătatea publică.

CAP.10 RESPONSABILUL DE PROTECŢIA DATELOR
10.1. Alocarea responsabilităţilor/sarcinilor aferente Responsabilului de protecţia datelor
La nivelul PLI sarcinile/responsabilităţile Responsabilului cu protecţia datelor au fost alocate unui polițist local – Responsabil cu protecţia datelor din cadrul Serviciului Dispecerat al PLI.
Responsabilităţile alocate/stabilite prin Fisa de post sunt următoarele:
– Participă la procesul de tranziţie către conformitatea cu Regulamentul privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR);
– informează şi consiliază PLI, sau persoana împuternicită de PLI, precum şi angajaţii instituției care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter personal privind obligaţiile (naţionale şi europene) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal;
– acordă consiliere şi se implica în mod direct în efectuarea evaluărilor de impact asupra protecţiei datelor, monitorizează funcţionarea acestora, inclusiv privind consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere, dacă este cazul;
– monitorizează respectarea prevederilor legale (naţionale şi europene) şi ale reglementărilor interne referitoare la protecţia datelor personale la nivelul PLI;
– monitorizează alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
– participă la instruirea angajaţilor implicaţi în operaţiunile de prelucrare a datelor personale;
– participă la activitatea de actualizare a evidenţei operaţiunilor de prelucrare a datelor personale şi monitorizează corectitudinea acesteia;
– redactează şi negociază clauze contractuale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– monitorizează, utilizând metoda eşantionului, modul în care persoanele ale căror date cu caracter personal se procesează, au fost informate de drepturile pe care le au;
– asigură asistenţa privind gestionarea prelucrării de date cu caracter personal, menţinerea registrului de prelucrări a datelor personale precum şi registrul privind incidentele de securitate şi efectuează notificările privind încălcarea securităţii datelor personale;
– cooperează cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) si acţionează ca punct de contact în relaţia cu autoritatea de supraveghere, persoanele vizate, precum şi în cadrul PLI în legătură cu aspecte de prelucrare;
10.2. Responsabilităţile PLI faţă de Responsabilul de protecţia datelor
– Conducerea PLI şi conducătorii entităţilor funcţionale din cadrul instituției se vor asigură că Responsabilul cu protecţia datelor este implicat corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal;
– Conducerea PLI şi conducătorii entităţilor funcţionale din cadrul instituției vor acorda întregul sprijin Responsabilului de date personale, asigurându-i resursele necesare pentru executarea atribuţiilor sale, precum şi pentru accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate;
– Responsabilul cu protecţia datelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Dispecerat. În desfăşurarea activităţii, Responsabilul de protecţia datelor nu va primi niciun fel de instrucţiuni în ceea ce privește îndeplinirea atribuţiilor sale în legătură cu GDPR.
– Persoanele vizate pot contacta şi solicită asistenţa de specialitate din partea Responsabilului cu protecţia datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor si de exercitarea drepturilor lor;
– Conducerea PLI şi responsabilul cu protecţia datelor se vor asigura ca niciuna din sarcinile celui din urma nu generează un conflict de interese.

CAP.11 TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CATRE ŢĂRI TERŢE SAU ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
11.1. Orice decizie de a transfera date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene va fi supusă, anterior transferului şi în timp util, analizei Responsabilului de protecţia datelor.
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face:
– În temeiul unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie;
– În baza unor garanţii adecvate oferite de PLI sau persoana împuternicită a PLI.
Garanţiile adecvate pot fi furnizate prin:
a) un instrument obligatoriu dpdv juridic şi executoriu între autorităţile sau organismele publice;
b) reguli corporatiste obligatorii;
c) clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană;
d) clauze standard de protecţie a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere şi aprobate de Comisia Europeană;
e) un cod de conduita aprobat, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu din partea PLI sau a persoanei împuternicite de PLI din ţara terţă de a aplica garanţii adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate; sau
f) un mecanism de certificare aprobat, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu din partea PLI sau a persoanei împuternicite de PLI din ţara terţă de a aplica garanţii adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.
11.2. Sub rezerva autorizării din partea autorităţii de supraveghere, garanţiile adecvate pot fi furnizate, în special, prin:
a) clauze contractuale între PLI, persoana împuternicită de PLI şi operatorul, persoana împuternicită de operator sau destinatarul datelor cu caracter personal din ţara terţă sau organizaţia internaţională; sau
b) dispoziţii care urmează să fie incluse în acordurile administrative dintre autorităţile sau organismele publice, care includ drepturi opozabile şi efective pentru persoanele vizate.
11.3. În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau a unor garanţii adecvate, un transfer de date către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în una dintre condiţiile următoare:
a) persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transfer, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care transferurile le pot implica pentru persoana vizată;
b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi PLI sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
c) transferul este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între PLI şi o alta persoană fizică sau juridică;
d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizata nu are capacitatea fizica sau juridica de a-şi exprima acordul;
g) transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului UE sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informaţii publicului şi care poate fi consultat de public în general, sau de orice persoană care poate face dovada unui interes legitim.
11.4. In lipsa unei decizii a Comisiei, a unor garanţii adecvate dar şi în lipsa condiţiilor precizate anterior, un transfer către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în cazul în care:
– transferul nu este repetitiv;
– se referă doar la un număr limitat de persoane vizate;
– este necesar în scopul realizării intereselor legitime majore urmărite de operator PLI asupra căruia nu prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi
– operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date şi, pe baza acestei evaluări, a prezentat garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.Operatorul informează autoritatea de supraveghere cu privire la transfer.

CAP.12 CĂI DE ATAC, RĂSPUNDERI, MĂSURI ŞI SANCŢIUNI SPECIFICE
12.1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
12.1.1.Fără a aduce atingere oricăror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul sau de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încălca prezentul regulament.
12.1.2.Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul legislaţiei specifice.

12.2. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere
12.2.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercită o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere care o vizează.
12.2.2. Fără a aduce atingere oricăror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercită o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii depuse.
12.2.3.Acţiunile introduse împotriva unei autorităţi de supraveghere sunt aduse în faţa instanţelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.
12.2.4. În cazul în care acţiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere care a fost precedata de un aviz sau o decizie a Comitetului european pentru protecţia datelor în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenţei, autoritatea de supraveghere transmite curţii avizul respectiv sau decizia respectivă.
12.3. Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator
12.3.1. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legii au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile legale specifice.
12.3.2. Acţiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în fata instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are un sediu. Alternativ, o astfel de acţiune poate fi prezentată în faţa instanţelor din statul membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa obişnuita, cu excepţia cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acţionează în exercitarea competentelor sale publice.
12.4. Dreptul la despăgubiri şi răspunderea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
12.4.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a legislaţiei specifice are dreptul să obţină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.
12.4.2. Orice operator implicat în operaţiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operaţiunile sale de prelucrare care încalcă prevederile legislaţiei specifice. Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligaţiile din legislaţia specifică care revin în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acţionat în afara sau în contradicţie cu instrucţiunile legale/contractuale ale operatorului.
12.4.3. Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere dacă dovedeşte că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
12.5. Condiţii generale pentru impunerea amenzilor administrative
12.5.1. Autoritatea de supraveghere asigură faptul că impunerea unor amenzi administrative pentru încălcările prevederilor legislaţiei specifice este, în fiecare caz, eficace, proporţională şi disuasivă.
12.5.2. În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, amenzile administrative sunt impuse în completarea sau în locul măsurilor menţionate de legislaţia specifică.
Autoritatea poate:
– să emită avertizări;
– să emită mustrări;
– să dea dispoziţii;
– să oblige operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor;
– să limiteze sau să interzică prelucrarea;
– sa dispună rectificarea sau ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării.
În cazul în care operatorul va fi sancţionat administrativ pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, Responsabilul de protecţia datelor va analiza oportunitatea contestării sancţiunii administrative şi va formula propuneri în legătură cu în legătură promovarea căii de atac, precum şi, dacă este cazul, va elabora contestaţia, urmând să analizeze cel puţin următoarelor aspecte:
a) natura, gravitatea şi durata încălcării, ţinându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării în cauza, precum şi de numărul persoanelor vizate afectate şi de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
b) dacă încălcarea a fost comisă intenţionat sau din neglijenţă;
c) orice acţiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce prejudiciul suferit de persoana vizată;
d) gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ţinându-se seama de măsurile tehnice şi organizatorice implementate de aceştia;
e) eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de operator;
f) gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea şi a atenua posibilele efecte negative ale încălcării;
g) categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;
h) modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa autorităţii de supraveghere, în special dacă şi în ce măsură operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea;
i) în cazul în care măsurile menţionate de legislaţia specifică au fost dispuse anterior împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator în cauza cu privire la acelaşi obiect, respectarea respectivelor masuri;
j) aderarea la coduri de conduită sau la mecanisme de certificare aprobate; şi
k) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării.
Responsabilul de date personale va reprezenta operatorul în cadrul procedurii administrative în fata autorităţii cât şi în situaţia în care se va contesta decizia autorităţii în fata instanţelor judecătoreşti.
12.5.3. Neconformarea faţă de prevederile GDPR poate atrage aplicarea de amenzi administrative cuprinse între 10.000.000 EUR şi 20.000.000 EUR sau între 2% si 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul valoarea cea mai mare.

CAP.13 RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL PLI
13.1. Cunoaşterea şi aplicarea corespunzătoare a prezentului Regulament reprezintă obligaţia întregului personal al PLI potrivit limitelor de autoritate aprobate;
13.2. Responsabilităţile privind protecţia datelor cu caracter personal revin gradual întregului personal al PLI;
13.3. Responsabilităţile în ceea ce priveşte elaborarea, avizarea, aprobarea, implementarea, supravegherea şi evaluarea aplicabilităţii prezentului Regulament, precum şi dispunerea masurilor care se impun revin, după cum urmează:
13.3.1. PLI (cu toate structurile organizatorice), în calitate de Operator:
a) asigură implementarea legislaţiei comunitare-UE şi naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal la nivelul PLI, prin prezentul regulament sau alte acte interne ;
b) asigură conformarea tuturor activităţilor de prelucrare cu prevederile legislaţiei comunitare-UE şi naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal;
c) asigură informarea persoanelor vizate şi respectă drepturile acestora;
d) ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
e) asigură respectarea prezentului regulament privind masurile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
13.3.2. Structura de Conducere a PLI aprobă prezentul Regulament privind protecţia datelor cu caracter personal. Structura de Conducere a PLI va supraveghea implementarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv prin asigurarea că problemele de conformare sunt rezolvate eficient şi prompt.
Structura de Conducere a PLI împuterniceşte Directorul general adjunct al PLI să aprobe modificări ale prezentului Regulament, în situaţia în care schimbările legislative impun acest lucru în regim de urgenţă, până la aprobarea acestora de către Structura de Conducere a PLI.
13.3.3. Directorul general adjunct al PLI
a) Propune Regulamentul PLI privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea aprobării de către Structura de Conducere a PLI:
b) aprobă prin acte de reglementare internă/acte decizionale măsuri de implementare a prevederilor legale incidente şi ale Regulamentului PLI privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
c) asigură prin instrumentele de control şi/sau audit intern/extern evaluarea proceselor aferente prezentului Regulament şi aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor;
d) aprobă modificări ale prezentului Regulament, în situaţia în care schimbările legislative impun acest lucru în regim de urgentă, pană la aprobarea de către Structura de Conducere a PLI.
13.3.4. Organele de Conducere ale PLI şi conducătorii structurilor sale organizatorice (servicii, birouri, compartimente etc.) sunt responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal pentru activităţile coordonate şi au în acest sens următoarele responsabilităţi specifice:
a) stabilesc scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare în contextul derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la evenimentele specializate organizate de PLI şi/sau în incinta imobilului PLI, inclusiv desfăşurării activităţii curente a PLI, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale;
b) asigură elaborarea/actualizarea procedurilor proprii şi, după aprobarea acestora de către Structura de Conducere a PLI le pun în aplicare;
c) asigură implementarea şi monitorizează respectarea actelor de reglementare internă şi a legislaţiei specifice, în materia prelucrării datelor cu caracter personal de către utilizatorii (angajaţii) din subordine;
d) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul operatorului;
e) asigura desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în acest domeniu;
f) dispun masuri de completare sau, după caz, de modificare a fişei posturilor utilizatorilor;
g) analizează şi dispun în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea dreptului de acces al utilizatorilor la sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
h) dispun masuri organizatorice pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată;
i) coordonează procesul de furnizare a datelor şi informaţiilor necesare în vederea soluţionării cererilor persoanelor vizate;
j) ţin evidenţa cererilor persoanelor vizate care au legătură cu activităţile coordonate ce implica prelucrarea datelor cu caracter personal;
k) analizează periodic activitatea utilizatorilor;
l) informează operativ Responsabilul de protecţia datelor despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune masuri pentru înlăturarea acestora;
m) informează operativ Responsabilul cu protecţia datelor în legătură cu orice încălcare a normelor de protecţie a datelor cu caracter personal de natură a prejudicia drepturile persoanei vizate, cu privire la masurile dispuse pentru identificarea persoanei responsabile şi limitarea efectelor unei diseminări neautorizate a datelor, precum şi cu privire la situaţiile în care au fost emise recomandări sau aplicate sancţiuni de către Autoritatea naţionala de supraveghere sau când aceasta a dispus efectuarea unui control prealabil ori a unor investigaţii.
13.3.5. Utilizatorii, respectiv angajaţii PLI care prelucrează date cu caracter personal au următoarele responsabilităţi specifice:
a) să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal precum şi ale prezentului regulament;
b) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi etc.;
c) să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi să acorde sprijin şefilor ierarhici, organelor de conducere ale PLI, pentru realizarea activităţilor specifice ale acestora;
d) să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
e) să respecte masurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite la nivelul PLI;
f) să informeze de îndată seful ierarhic şi Responsabilul de protecţia datelor (Ex: se va utiliza adresa de e-mail: politialocalais@yahoo.com ) despre împrejurări de natura a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.
13.3.6. Derulatorii de contracte din cadrul PLI
a) au responsabilitatea/obligativitatea inserării în contractele încheiate şi gestionate de către aceştia a clauzelor specifice (elaborate de/împreună cu Responsabilul de protecţia datelor, cu titlu general Anexele 5 şi 6) cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi/sau cu privire la respectarea Condiţiilor Generale, Tehnice şi de Participare;
b) în situaţiile în care sunt prelucrate date cu caracter personal în numele PLI de către persoane împuternicite (procesatori de date-ex: instituţii de credit, companii de asigurări, emitente de tichete de vacanță tipărite sau electronice, carduri beneficii salariaţi, companii de curierat etc.) derulatorii de contract vor avea responsabilitatea/obligativitatea de încheia cu fiecare dintre aceste persoane împuternicite Acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, care vor avea în conţinut elementele prevăzute în prezentul Regulament şi legislaţia specifică, stabilite în prealabil de Responsabilul de protecţia datelor şi aprobate de conducerea PLI.
c) în situaţia prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, derulatorii de contract, precum şi salariaţii responsabili de operaţiunile de marketing direct (inclusiv serviciile aferente IT) vor avea în vedere în mod obligatoriu consimţământul exprimat anterior prelucrării de către persoana vizată, pentru evitarea unor situaţii de neconformare faţă de prevederile legale privind protecţia datelor personale.
13.3.7. Responsabilul de protecţia datelor responsabil cu elaborarea Regulamentului şi controlul procesului, incluzând: monitorizarea si controlul aplicării unitare a Regulamentului, testarea conformităţii, audituri de specialitate şi informarea conducerii PLI; participă la organizarea şi administrarea programelor de pregătire continuă a angajaţilor în domeniul cunoaşterii prevederilor GDPR; responsabilităţile acestuia sunt menţionate în prezentul regulament şi în Fişa de post.
13.3.8. Președinte SCIM se asigură de stabilirea şi monitorizarea programelor de elaborare / actualizare a documentelor SCIM afectate de prezentul Regulament.
13.3.9. Specialistul Resurse Umane:
a) asigură informarea potenţialilor angajaţi şi a angajaţilor PLI cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la drepturile de care beneficiază potrivit legii;
b) participă la organizarea şi administrarea programelor de pregătire continuă a angajaţilor în domeniul protecţiei datelor personale;
13.3.10. la angajarea salariaţilor în cadrul PLI, pune la dispoziţia acestora în vederea informării şi luării la cunoştinţă cu privire la prevederile prezentului Regulament şi se asigură de semnarea de către salariaţi a Angajamentului de Conformare Anexa nr. 4,
13.3.11. Responsabilul IT desemnat – responsabil cu:
a) luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, specifice zonei IT, prevăzute de prezentul Regulament;
b) elaborarea/implementarea/monitorizarea permanentă a politicilor/procedurilor specifice de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal la nivelul PLI.
c) instruirea utilizatorilor/angajaţilor cu privire la politicile/procedurilor specifice de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal la nivelul PLI.
13.3.12. Biroul Administrativ– responsabil cu suportul tehnic, respectiv cu afişarea Notelor de Informare privind protecţia datelor şi aplicarea indicatoarelor de marcare a existenţei sistemului de supraveghere video, în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV. Personalul de pază/ofițerul de serviciu/dispecerul operator din cadrul PLI va verifica periodic starea fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
13.3.13. Conducerea instituției/societății cărora le-au fost externalizate activităţi sau a agenţilor/ intermediarilor (după caz)- responsabil de proces.

CAP.14 ANGAJAMENTUL DE CONFORMARE A ANGAJAŢILOR PLI FAŢĂ DE LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ŞI REGULAMENTUL PLI PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. La angajare, înainte de începerea activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dar şi ulterior, cu ocazia derulării raporturilor de muncă, organizării de instruiri profesionale specifice, toţi angajaţii care prelucrează date cu caracter personal trebuie să semneze un Angajament individual de conformare faţă de legislaţia specifică şi a prezentului Regulament PLI privind protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de Angajament de conformare utilizat este prevăzut în Anexa nr. 4.
14.2. Confirmarea scrisa reprezintă asumarea individuala a angajamentului de respectare a legislaţiei specifice şi a Regulamentului PLI privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul protejării reputaţiei PLI şi aplicării standardelor de etica în afaceri.
14.3. Semnătura de confirmare înseamnă :
a) că angajatul a luat la cunoştinţă despre prevederile Regulamentului PLI privind protecţia datelor cu caracter personal;
b) că angajatul a participat la programele de pregătire şi a fost instruit conform prevederilor Regulamentului PLI adoptat în acest domeniu;
c) că angajatul înţelege importanţa respectării în totalitate a cerinţelor cuprinse în legislaţia specifică şi în Regulamentul PLI privind protecţia datelor cu caracter personal;
d) că angajatul îşi asumă necondiţionat responsabilitatea în ceea ce priveşte conformarea cu cerinţele cuprinse în legislaţia specifică şi în Regulamentul PLI privind protecţia datelor cu caracter personal;
e) că angajatul înţelege că, în situaţia nerespectării principiilor şi cerinţelor cuprinse în Regulamentul PLI privind protecţia datelor cu caracter personal, se face direct răspunzător pentru încălcarea angajamentului individual şi pentru consecinţele ce decurg din acesta.
14.4. Refuzul de a semna confirmarea angajamentului individual înseamnă :
a) că este necesară identificarea motivelor reale care au condus la refuz ;
b) că este necesara instruirea suplimentară, dacă motivul real este neînţelegerea mesajului sau informaţiilor transmise ;
c) că este necesară examinarea atenta a angajatului respectiv, urmată de luarea unor masuri adecvate, mai ales în situaţia în care acesta ocupă o funcţie care prezintă un risc sensibil la adresa PLI, dacă refuzul de a semna confirmarea nu are o motivaţie reală.
14.5. Angajamentele de Conformare semnate de salariaţii PLI se vor păstra în evidentele Specialistului de Resurse Umane.

CAP. 15 TRAINING
15.1. Planurile anuale de pregătire continuă, elaborate în condiţiile legii, trebuie să conţină teme privind cunoaşterea legislaţiei naţionale şi comunitare în materia prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi teme specifice privind riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor şi masurile minime de securitate, în funcţie de specificul activităţii PLI.
15.2. Periodic, conducătorii structurilor funcţionale din cadrul PLI organizează cu sprijinul Responsabilului de protecţia datelor instruiri cu utilizatorii/angajaţii pentru cunoaşterea procedurilor specifice de lucru instituite la nivelul PLI şi cu privire la riscurile generate de vulnerabilităţi şi ameninţări informatice la adresa datelor cu caracter personal prelucrate.
15.3. Instruirile se efectuează periodic şi în mod obligatoriu la modificarea cadrului legal în materie, iar prelucrarea incidentelor se va realiza cu întregul personal al PLI implicat în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
CAP.16 DISPOZIŢII FINALE
16.1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă un risc major de conformare care poate atrage pentru PLI sancţiuni din partea organelor de reglementare/supraveghere competente, în condiţiile legii.
16.2. Prezentul Regulament reprezintă proprietatea intelectuala a PLI şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
16.3. Prezentul Regulament are caracter „Uz intern”, difuzarea acestuia neautorizată de către salariaţii PLI către terţe persoane intră sub incidenţa Angajamentului de conformare şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
16.4. Aplicarea sancţiunilor administrative nu înlătură răspunderea penală, civilă, materială sau contravenţională , după caz, a persoanelor vinovate.
16.5. Prezentul regulament completează: regulamentele, procedurile interne, diagramele flux, precum şi orice alte acte de reglementare internă.
16.6. Dacă ulterior datei intrării în vigoare a prezentei reglementari, o prevedere legală modifică/completează/abrogă prevederi ale prezentului regulament, se vor aplica prevederile legale în vigoare.
16.7. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data de 25 iunie 2018 și v-a fi postat pe site-ul instituției și rețeaua INTRANET fiind adus la cunoștința angajaților de către șefii acestora pe bază de semnătură în Fișa individuală de pregătire pe linie SCIM.

Informatii de interes

Scrisoare de intenție

PC DATA PC DATA

SALARIILE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE IAȘI LA DATA DE 31.03.2020

PC DATA PC DATA

Scrisoare de intenție

PC DATA PC DATA
Sari la conținut