Solicitarea informaţiilor de interes public

PC DATA PC DATA

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 disponibil în secțiunea Modele de cereri /formulare tipizate.

Responsabil pentru furnizarea informațiilor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 este polițist local Grigoroiu Geanina Andrea (telefon 0751 986 783, email politialocalais@yahoo.com).

Solicitările de informații de interes public pe care Poliția Locală Iași are obligația să le comunice la cerere se pot efectua în scris, verbal sau electronic.

Solicitarea scrisă a informațiilor de interes public

Pentru ca procesul de comunicare al informației de interes public să fie cât mai transparent și eficient, solicitantul are obligația să formuleze cererea care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • denumirea Poliția Locală Iași ;
 • informația solicitată, astfel încât să permită Poliției Locale Iași identificarea informației de interes public;
 • numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului;

Modalitatea de transmitere a răspunsului.

Formularul-tip cerere de informații de interes public (Anexa nr. 1) va fi afișat pe pagina de internet a Poliției Locale Iași  și va fi distribuit, la cerere, persoanelor interesate, de persoana cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001, desemnată prin decizie a directorului general.

Utilizarea formularelor tip este facultativă. Nu constituie motiv de refuz al accesului la informațiile de interes public solicitarea redactată într-o altă formă decât modelele prezentate în anexe.

Solicitarea verbală a informațiilor de interes public

Solicitarea verbală de informații de interes public este adresată persoanei cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001, desemnată prin decizie a directorului general, iar răspunsul va fi comunicat imediat. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile imediat sau este necesară o documentare prealabilă, solicitantul este îndrumat să solicite în scris informația de interes public.

În situația în care sunt solicitate informații de interes public, verbal, prin mijloacele de informare în masă, acestea vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Solicitarea electronică a informațiilor de interes public

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa politialocalais@yahoo.com .

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.

Informațiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.

Dacă informațiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. Lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informațiilor solicitate.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. 10 zile, pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 2. 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
 3. 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 4. 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și motivarea refuzului.

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării.

Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează, de îndată, la persoana responsabilă de informarea publică directă în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public (Anexa nr. 2).

După înregistrarea cererii, persoana responsabilă de informarea publică directă are obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare al cererii. Pentru cererile transmise prin poștă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

Pentru formularea răspunsurilor la cererile de informații de interes public se utilizează formularul Scrisoarea de răspuns la cerere (Anexa nr. 3). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr. 2 va permite o ușoară realizare a raportului anual de activitate.

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. În cazul in care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de Politia Locala Iasi, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

Costul serviciilor de copiere este aprobat/actualizat de directorul general al Politia Locala Iasi prin decizie internă şi nu poate depăși 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină, conform art. 18 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,aprobate prin H.G.nr. 123/2002,cu modificările şi completările ulterioare.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poștal, prin decontare bancară sau prin intermediul cardurilor bancare.

Informațiile exceptate de la accesul liber, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorităților precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenței loiale, potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

În situația în care informația publică solicitată se află pe un înscris care conține atât informații la care accesul este liber, cât şi informații exceptate de la liberul acces, informația publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informațiilor exceptate.

Reclamația administrativa

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. Răspunderea disciplinară a angajatului desemnat cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 se stabilește conform prevederilor Codului muncii. În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public au fost încălcat se poate adresa cu reclamație administrativă directorului general al Poliței Locale Iași în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001.

În acest sens se utilizează următoarele formulare:

 • Reclamație administrativă (1) – Anexa nr. 4, care se utilizează în situația în care solicitantul a primit un răspuns negativ la cererea sa;
 • Reclamație administrativa (2) – Anexa nr. 5, care se utilizează în situația în care solicitantul nu a primit informațiile solicitate în termenul legal.

Aceste formulare vor fi afișate pe pagina de internet a Politiei Locale Iași.

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor se vor analiza toate aspectele de drept și de fapt care au generat lipsa răspunsului, refuzul de a răspunde sau răspunsul parțial. Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial si, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse. Pentru formularea răspunsurilor la reclamațiile administrative se utilizează formularul Răspuns la reclamație (Anexa nr. 6). Pentru evidența reclamațiilor administrative și a plângerilor în instanță persoana responsabilă de informarea publică directă va întocmi Registrul reclamații administrative și plângeri în instanță (Anexa nr. 7). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr. 7 va permite o ușoară realizare a raportului anual de activitate. Formularele prezentate în anexele la prezenta procedura nu sunt obligatorii pentru nici una dintre părți atât timp cât adresele păstrează și cuprind elementele necesare potrivit legii.

Raportarea privind accesul la informațiile de interes public

Persoana responsabilă de informarea publică directă are obligația elaborării și publicării următoarelor rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

a) Buletin informativ (Anexa nr. 8) care cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu prezentate la pct. 8.1.1. conform art. 16 alin (2) din H.G. nr. 123/2002,cu modificările și completările ulterioare. Buletinul informativ va fi publicat pe pagina de internet a regiei;

b) Raport anual de evaluare (Anexa nr. 9) privind accesul la informațiile de interes public care va cuprinde următoarele elemente:

  • numărul total de solicitări de informații de interes public;
  • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
  • numărul de solicitări rezolvate favorabil;
  • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii (informații exceptate de la acces, inexistente etc.);
  • numărul de solicitări adresate: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;
  • numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
  • numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
  • numărul de reclamații administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
  • numărul de plângeri în instanța: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluționare;
  • costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice;
  • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate;
  • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
  • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;
  • informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informație;
  • masurile luate pentru îmbunătățirea activității;
  • numele si prenumele persoanei desemnate.

Raportul se elaborează anual după modelul prevăzut în anexa nr. 9 și va fi adresat directorului general al Poliției Locale Iași. Acesta va fi făcut public până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie din anul următor. Publicitatea raportului va fi asigurată prin publicarea pe pagina proprie de internet, în secțiunea dedicată informațiilor de interes public.

c) Raport anual de activitate (Anexa nr. 10), privind accesul la informațiile de interes public. Raportul se elaborează anual după modelul prevăzut în anexa nr. 10 și va fi adresat directorului general al Poliției Locale Iași. Acesta va fi făcut public până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie din anul următor. Publicitatea raportului va fi asigurata prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a precum si pe pagina proprie de internet, în secțiunea dedicata informațiilor de interes public.

Sari la conținut